Logo

Something’s cooking at Delizio

Delizio reveal

Win een pallet gratis Delizio-producten

In 2024 wordt Delizio 20 jaar en dat laten we niet onopgemerkt voorbijgaan. Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief, beantwoord de twee wedstrijdvragen en maak kans op EEN PALLET GRATIS DELIZIO-PRODUCTEN! Deelnemen kan t.e.m. 11/03/2024, 14.00 uur.

Dankjewel! We hebben je antwoord goed ontvangen.

De winnaar wordt persoonlijk gecontacteerd. Houd bovendien je mailbox in de gaten en ontdek meer over ons fantastisch feestjaar, vol inspiratie, giveaways en grote veranderingen voor Delizio.

Wedstrijdvragen

Logo

Actievoorwaarden - "Win een pallet gratis Delizio-producten"

INLEIDING

 

1.1.         De actie “Win een pallet gratis Delizio-producten” (hierna: De actie) wordt georganiseerd door AVENO NV, met vennootschapszetel te 2030 Antwerpen, Nieuwelandenweg 32/1, T +32 3 544 18 17, BTW BE 0864.281.282.   

1.2.         De actie begint op maandag 29 januari 2024 om 00.00 u. en eindigt op maandag 11 maart 2024 om 14.00 u. De Actie staat onder toezicht van gerechtsdeurwaarder Dominique COURBOIN, Broederminstraat 40, 2018 Antwerpen.

1.3.         Door deel te nemen aan deze wedstrijd aanvaardt de deelnemer dit volledige wedstrijdreglement en alle beslissingen die AVENO NV zal treffen in verband met deze wedstrijd. Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement.

1.4.         Indien zulks vereist is, kan AVENO NV dit algemeen wedstrijdreglement aanpassen. Dit reglement is beschikbaar op aanvraag via post op volgend adres: Delizio, Nieuwelandenweg 32/1, 2030 Antwerpen.

 

 

2.         DEELNEMINGSVOORWAARDEN

2.1.      In principe kan iedereen deelnemen aan deze wedstrijd, met uitzondering van medewerkers en onderaannemers van AVENO NV en hun directe familieleden tot in de eerste graad.

2.2.      Minderjarigen mogen evenwel slechts deelnemen aan de wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van 1 van hun ouders of voogd. Als een minderjarige deelneemt aan de wedstrijd gaat AVENO NV ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/ haar ouders/voogd. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn recht op een prijs worden afgenomen.

2.3.      Er kan maar 1 prijs gewonnen worden per bedrijf, domicilie of IP-adres. Het eerste tijdstip van deelname is hierbij bepalend.

2.4.      Wie toch een prijs wint zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden verliest automatisch zijn recht op de prijs, zonder schadevergoeding en zonder enig verhaal.

 

3.         WEDSTRIJDVERLOOP

3.1.      Om op een geldige wijze deel te nemen, moeten de deelnemers volgende stappen zetten tijdens de actieperiode:

-       De deelnemer gaat voor 14u op 11 maart 2024 naar https://www.delizio.be, vult zijn/haar persoonlijke gegevens in en beantwoordt de wedstrijd- en schiftingsvraag. Deelnames na 11 maart 2024 (14u) zijn niet meer geldig.

3.2.      De winnaar wordt uiterlijk 10 dagen na afloop van de actie persoonlijk gecontacteerd door Delizio voor verdere afhandling van de prijsoverdracht.  

 

4.         PRIJZEN

4.1.      In het kader van deze actie is er 1 prijs te winnen onder alle deelnemers van deze wedstrijd (verspreid over België). De deelnemer die de wedstrijdvraag correct beantwoordt en de schiftingsvraag het meest correct beantwoordt, is de winnaar van de prijs.

De prijs omvat een europallet (800x1200x144 mm) die tot 160 cm hoog beladen is met producten naar keuze:

           

 • VP045 - Chef Frituurolie Delizio 15L

 • VP046 - Chef Frituurolie Delizio 25L

 • VP047 - Chef Frituurolie Delizio 4x5L

 • VP051 - Frit Frituurolie Delizio 15L

 • VP052 - Frit Frituurolie Delizio 25L

 • VP057 - Gold Frituurolie Delizio 10L

 • VP981 - Classic Frituurolie Delizio 10L

 • VP988 - Green Frituurolie Delizio 15L

 • VP166 - Rundvet Delizio 12,5KG

 • VP129 - Palmvet Delizio 4x2,5KG

 • VP167 - Frituurvet Delizio 4x2,5KG

 • VP583 - Rundvet Delizio 4x2,5KG

 • VP453 - Rundvet Delizio Halal 4x2,5KG

 

4.2.      De prijs die gewonnen wordt, is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen aan iemand anders. De prijs kan niet worden geruild of in geld worden omgezet.

4.3.      AVENO NV kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, een prijs wijzigen.

4.4.      De prijs is beperkt tot de (naakte) prijs zoals die is omschreven. Geenszins kan worden verondersteld dat AVENO NV bijkomende diensten of producten, gekoppeld aan een prijs, zou verlenen of toekennen.

 

5.         AANSPRAKELIJKHEID

5.1.      AVENO NV is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een prijs en/of deelname aan een wedstrijd.

5.2.      AVENO NV is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname.

5.3.      AVENO NV is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de e-mail-, post- en/of koeriersbedrijven bij het bezorgen van een prijs, zoals vertraging, beschadiging, staking of verlies. Als bijvoorbeeld een prijs aangetekend of per koerier wordt verstuurd en deze kan niet aan de winnaar worden overhandigd, dan is AVENO NV niet verantwoordelijk als de winnaar zijn prijs niet op een later tijdstip afhaalt, zelfs als hiervoor geen berichtgeving werd achtergelaten. Ook als bijvoorbeeld het prijs verloren is gegaan, of op onaanvaardbare wijze beschadigd werd, kan AVENO NV niet aansprakelijk worden gesteld.

5.4.      Bij onbereikbaarheid kan AVENO NV de gewonnen prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal. Indien de prijs niet wordt verzilverd door de winnaar binnen de voorziene periode van 6 weken na bekendmaking, of indien hij niet de vereiste (bevestigings-)formaliteiten vervuld binnen de voorziene periode, vervalt de deelnemer zijn recht op de prijs en kan AVENO NV de prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal.

5.5.      Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bij e-mailcommunicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting dan ook vanwege AVENO NV.

5.6.      Indien AVENO NV genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan AVENO NV hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

5.7.      AVENO NV is niet aansprakelijk voor incidenten die zouden voortkomen uit het aanvaarden van de prijs door de winnaar. AVENO NV kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen.

 

6.         PERSOONSGEGEVENS

6.1.      De persoonsgegevens die AVENO NV over de deelnemers verzamelt, vallen onder de Belgische privacywetgeving en de Europese General Data Protection Regulation (GDPR). Het beleid van AVENO NV met betrekking tot deze persoonsgegevens kan worden geraadpleegd onder het luik 'privacy' zoals vermeld op de website https://www.delizio.be. AVENO NV kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen.

6.2.      Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij eventueel met foto en naam kunnen verschijnen op de website en andere onlinekanalen onder de redactionele verantwoordelijkheid van AVENO NV, alsook andere onlinekanalen van eventuele medeorganisatoren, alsook in geschreven pers. Zij gaan er ook mee akkoord dat AVENO NV hen kan filmen of fotograferen voor een reportage over de wedstrijd.

 

7.         TOEZICHT EN BESLISSINGEN

7.1.      AVENO NV houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. In geval niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding, bedrog of kwade trouw behoudt AVENO NV zich het recht voor de betrokken deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd en hem ook - al dan niet definitief - voor andere wedstrijden uit te sluiten. AVENO NV behoudt zich in die gevallen ook het recht voor om de deelnemer om teruggave te vragen van een eventueel reeds overhandigde prijs en een schadevergoeding te eisen voor de door AVENO NV geleden schade (inclusief imagoschade).

 

7.2.      De uitslag van de wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden aangevochten. Over de uitslag en het verloop van een wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd (per brief, e-mail of telefonisch), met AVENO NV of de organisator van de wedstrijd. Beslissingen tot aanduiding van winnaars zijn definitief.

 

8.         MEDEORGANISATOREN

8.1.      Indien een wedstrijd samen met een of meerdere partijen wordt georganiseerd, dienen de bepalingen van dit reglement waarin sprake is van AVENO NV te worden gelezen als verwijzend naar zowel AVENO NV als de medeorganisator(en).

 

9.         GESCHILLEN

9.1.      Deze wedstrijd wordt beheerst door het Belgische recht. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze actievoorwaarden dienen te worden voorgelegd aan de rechter van de woonplaats van de verwerende partij.

 

 

Opgemaakt te Antwerpen op 23.01.2024

Logo

Privacy policy

Registreren op onze site

Om gebruik te kunnen maken van Delizio digitale services, verzoeken wij de gebruikers om zich te registreren door online bepaalde gegevens in te vullen. De gegevens die de gebruiker invult in de vakjes die betrekking hebben op naam, bedrijf, eventueel adres, e-mailadres, en telefoon, noemen wij de “registratiegegevens”.

Contactgegevens

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Adres: Nieuwelandenweg 32 /1, 2030 Antwerpen
Telefoon: +32 3 544 18 17
E-mail: info@delizio.be
Website: https://delizio.be/
Ondernemingsnr: BE 0864.281.282

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Delizio verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 1. Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Delizio; (uitvoering overeenkomst)

 2. Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (toestemming betrokkene)

 3. We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 1. Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

 2. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

 3. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

 

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoekgegevens bij ons opvraagt.

In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Delizio bewaart persoonsgegevens maximaal 5 jaar na laatste gebruik voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

Alle personen die namens Delizio van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. U kan ons ook contacteren via de contactpagina van onze website.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan onze website kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

 

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.